Omuz Ağrıları

Omuz periartriti nedir?
Omuz ekleminin hareket açıklığının kaybedilmesine omuz periartriti (OP) denir. Adezif kapsülit ve donuk omuz olarak da adlandırılır.

OP’ nin belirtileri nelerdir ?
En önemli belirti omuz hareketlerinde her yöne kısıtlılıktır. Hasta saçını tarayamaz, elini sırtına değdiremez, asker selamı veremez, ….vs. Ayrıca özellikle geceleri artan şiddette omuz ve kol ağrıları vardır.

OP’nin sebepleri nelerdir ?
Omuz periartritinin bir çok sebebi vardır. Bazen bu sebeplerin birden fazlası bir araya gelebilir. Şeker hastalığı, iltihaplı romatizmalar, boyun fıtığı ve kireçlenmeleri, akciğer hastalıkları, omuz çevresi kasların yapışma yerlerindeki zorlanmalar ve tendinitler en önemli sebepleridir. Ancak bazen hiçbir sebep bulunamayabilir.

OP’nin seyri nasıldır ?
Omuzdaki ağrı ve hareket kısıklığı başlıca 3 aşamada seyreder.
Erken dönem: Başlangıçta omuz çevresinde çok şiddetli ve hareket kısıtlığı vardır. 3-8 ay kadar sürer.

Yapışıklık dönem : Bu dönemde ağrı biraz azalmış fakat hareket kısıtlığı daha da belirginleşmiştir. Bu dönem 4-6 ay kadar sürer.

Üçüncü dönem : Ağrı iyice azalmıştır, ancak hasta omuzunu hiç hareket ettiremez. Bu devre 1-3 ay kadar sürer. Bu devreden sonra omuz hareketlerinde kısmen iyileşme olur. Eğer iyi tedavi edilirse omuz hareket açıklığı hemen hemen eski haline gelir.

Omuz periartritinin tedavisi nasıl olmalıdır ?
Omuz eklemini hareketsizlikten korumak en önemli koruyucu tedbirdir. Başlangıç döneminden soğuk uygulamalarını, ilerlemiş dönemlerde ise daha çok sıcak uygulamalar iyileşmede katkıda bulunur.

Derin ve yüzeysel ısıtıcı, elektroterapi, eklem hareket açıklığı egzersizlerini içeren fizik tedavi kürleri bugün için en iyi tedavi yöntemdir. Hastalığa sebep olan faktörler de ihmal edilmemelidir. Omuza yapılacak eklem içi veya bazı hastalarda eklem çevresine yapılacak enjeksiyonlar iyi sonuçlar vermektedir.

Omuz periartriti için yapılacak egzersizler:
Egzersiz 1 (sarkaç):
Ağrısız taraftaki kolunuzla bir masanın kenarından tutunuz. Gövdenizi öne doğru eğiniz, ağrılı kolunuzu öne-arkaya, öne ve daireler çizecek şekilde sallayın. Bir süre sonra elinizle bir ağırlık alın.

Egzersiz 2 ( makara ) :
Tavanda yada duvardaki bir çengele ip geçiriniz. İpin her iki ucunu sağ ve sol elinizle tutunuz, sağlam kolunuzla ağrılı kolunuzu havaya kaldırın.

Egzersiz 3 ( tırmanma egzersizi ) :
Yüzünüz duvara dönük olarak ellerinizle duvara tırmanınız.

Egzersiz 4 (elle omuz germe) :
Hasta omuzunuzu önden çaprazlayarak dirseğinizden tutarak ağrılı omuzunuzu geriniz.

Share

Ön kolun en güçlü büküm kası (flexor) olan biceps braki kası, tendonun humerus proksimalinde bulunan bisipital oluk içinde subluksasyonu, dislokasyonu, yozlaşması, yırtılması, omuzun ön tarafında ağrı ile sonuçlanır. Bisepsin uzun başı kapsül içinde ancak sinovia dışındadır. Bisepsin uzun tendonu bisipital oluktan geçerek skapulanın glenoid çukurunun arka ve üst tarafına yapışır. Böylelikle humerus başının yukarı ve aşağıya yer değiştirmesini önler. Biseps tendonunun ve kılıfının bisipital oluk içinde devamlı sürtünmesi, aşınma ve yozlaşmaya yol açar. Bu durumda tendinit ve tendon kılıfı yozlaşması ortaya çıkar. Bu değişiklikler şiddetli olduğu zaman tendon uzar, yırtılabilir ve hatta kopabilir.

Bisipitial oluğun sığ oluşundan dolayı tendonda yerinden ayrılma (subluksasyon, dislokasyon) görülebilir. Biseps tendiniti genellikle rotator manşon tendinitleri veya subakromial sıkışma sendromları ile birlikte görülür.

Ancak ağır yük kaldıran biseps kası boyunca ön kola doğru yayılan, omuzun ön yüzünde ağrı olur. Abduksiyon ve iç rotasyonda kısıtlılık olabilir.

Erken dönemde, tendonda hassasiyet olur. Eğer tendon uzamış ise biseps kas gücü azalmıştır. Dirence karşı dış rotasyon yapıldığında,  kasta kasılma yoksa tendon uzamıştır. Tam kopmalarda, kas kolda toplanır ve bir şişlik olarak ele gelir.

Ultrason ve MR en uygun görüntüleme yöntemleridir.

Tedavisinde:
1    Aktivitelerin yeniden düzenlenmesi
2    Soğuk ve sıcak uygulama
3    Lokal enjeksiyonlar
4    Eklemin ve tendonun dinlendirilmesi
5    Omuzun iç ve dış rotatorlarını güçlendirici egzersizler
6    Fizik tedavi
7    Kopma varsa cerrahi tedavi

Share

Adheziv kapsülit, ağrı ile başlayan ve giderek omuz ekleminin bütün yönlere olan aktif ve pasif hareketlerinde kısıtlılığına yol açan bir sendromdur. Sağlıklı insanların % 2-3 oranında görüldüğü bildirilmektedir. 40 yaşın altında nadir görülür. Yumuşak doku sertliğine bağlı olarak hareket kısıtlılığı gelişir. Omuz periartriti, donuk omuz, skapulohumeral periartrit, Duplay periartriti olarak da isimlendirilmiştir. Primer adheziv kapsülit bir neden olmaksızın idiyopatik olarak eklem hareket kısıtlılığı ile ortaya çıkar. Sekonder olarak ise bazı predispozan faktörleri takiben veya bazı hastalıklarla birlikte oluşur. Rotator kaf yırtıkları, omuz travmaları, yumuşak doku travmaları, uzamış immobilizasyon gibi nedenlerin yanısıra, diyabetes mellitus, hipertiroidi, akciğer hastalıkları, myokard infartüsü, servikal omurga lezyonları, serebrovasküler atak gibi hastalıklarda görülebilir. Diyabetik hastalarda adheziv kapsülit insidansı %10-20 oranında, insüline bağımlı diyabetik hastalarda ise %36 oranında görülmektedir.
Fizik muayenede omuz eklemi hareketlerinde kısıtlılık ve hassasiyet bulunur. Glenohumeral eklem kısıtlılığına bağlı olarak normal skapulotorasik oran bozulur. Ayırıcı tanıda artrografi değerlidir. Hastalığın seyri 3 evreye ayrılır.
Evre 1- Ağrılı faz: Ağrının şiddetli olduğu ve omuz hareketlerinde kısıtlılığın yavaş yavaş başladığı evredir. İstirahatte ve gece ağrı artar. Kas spazmı gelişir ve bu fazın sonuna doğru hareket kısıtlılığı belirginleşir. Yaklaşık olarak 3-8 ay sürer.
Evre 2- Yapışma fazı: Ağrı bu fazda azalır, ancak eklem hareket kısıtlılığı giderek artar. 4-6 ay sürer.
Evre 3- Çözülme fazı: Ağrı azalır, eklem hareketleri yavaş ve dereceli bir şekilde düzelmeye başlar. Bütün hastalık dönemi 1-3 yıl sürebilir.
Adheziv kapsülitte tedavinin amacı ağrının kontrolü ve eklem hareket açıklığının kazanılmasıdır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, analjezikler, ısı modaliteleri ve TENS kullanılabilir. Eklem kapsülü kontraktürünü gidermek için pasif germe egzersizleri uygulanır. Codman egzersizleri, eklem hareket açıklığının kazanılmasında kullanılan egzersizlerdir. Egzersiz sırasında eklemin aşırı zorlanması inflamasyon cevabını arttıracağından kontrendikedir. Lokal steroid enjeksiyonu uygulaması, kapsüler distansiyon, anestezi altında maniplasyon uygulanan diğer yöntemlerdir. Konservatif tedaviye 12-16 haftalık bir sürede cevap alınamazsa ve progresyon saptanırsa cerrahi tedavi seçilir. Artroskopik gevşetme son zamanlarda en sık uygulanan tekniktir.

Share